Projekti

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
08.10.2012


Eiropas sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma

1.2.2.1.5. apakšaktivitātes

"Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"

Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija Aizkraukles Mākslas skolā:

komisija:

  • Komisijas priekšsēdētājs: Inese Dembovska, mācību pārzine, skolotāja. Pienākumi - nosaka komisijas sēžu laiku, sasauc tās un koordinē jautājumu izskatīšanu tajās; apstiprina komisijas izstrādāto pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas laika grafiku; pārstāv komisijas attiecības ar pašvaldību, skolas padomi un privātpersonām; nodrošina komisijas lietvedību.
  • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Maruta Možeika, skolotāja. Pienākumi - komisijas priekšsēdētāja prombūtnē pilda viņa pienākumus, nodrošinot komisijas darbu.
  • Komisijas loceklis: Ilze Možeika, skolotāja, Inta Bodrova, skolotāja Pienākumi - veic izskaidrojošo darbu par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procedūru; vēro un novērtē pedagoga vadītās mācību stundas; iepazīstas ar izglītības iestādes administrācijas sniegtā pedagoga profesionālās darbības kvalitātes vērtējuma saturu; izvērtē pedagoga profesionālās darbības kvalitāti atbilstoši novērtēšanas kritērijiem; veido novērtēšanas rezultātu kopsavilkumu.      Atpakaļ