Projekti

27014

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
08.10.2012


Eiropas sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma

1.2.2.1.5. apakšaktivitātes

"Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"

Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija Aizkraukles Mākslas skolā:

komisija:

  • Komisijas priekšsēdētājs: Inese Dembovska, mācību pārzine, skolotāja. Pienākumi - nosaka komisijas sēžu laiku, sasauc tās un koordinē jautājumu izskatīšanu tajās; apstiprina komisijas izstrādāto pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas laika grafiku; pārstāv komisijas attiecības ar pašvaldību, skolas padomi un privātpersonām; nodrošina komisijas lietvedību.
  • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Maruta Možeika, skolotāja. Pienākumi - komisijas priekšsēdētāja prombūtnē pilda viņa pienākumus, nodrošinot komisijas darbu.
  • Komisijas loceklis: Ilze Možeika, skolotāja, Inta Bodrova, skolotāja Pienākumi - veic izskaidrojošo darbu par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procedūru; vēro un novērtē pedagoga vadītās mācību stundas; iepazīstas ar izglītības iestādes administrācijas sniegtā pedagoga profesionālās darbības kvalitātes vērtējuma saturu; izvērtē pedagoga profesionālās darbības kvalitāti atbilstoši novērtēšanas kritērijiem; veido novērtēšanas rezultātu kopsavilkumu.      Atpakaļ